ประวัติวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
 

 วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด ราชวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒ หลังพระราชวังเดิมครั้งกรุงธนบุรี ริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) ฝั่งเหนือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : พระราชาปริยัติโมลี. (2557). ประวัติวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร.ค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 จาก http://www.watmoli.org/index.php?url=about&code=history&cat=A

  ผู้เขียน [ พระราชาปริยัติโมลี ]
  เอกสารไฟล์แนบ