สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
 

“คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระ ปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงให้เฉลิมพระนาม สมเด็จพระสังฆราช ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมวิธานดํารง      สกลสังฆปรินายก ตรีปิฎกกลากุสโลภาศ อานันท มหาราชพุทธมามกาจารย์ ติสฺสเทวาภิธานสังฆวิสุต ปาวจนุตตม โศภณวิมลศีลสมาจารวัตร พุทธศาสนิก บริษัทคารวสถาน วิจิตรปฏิภาณพัฒนคุณ อดุล คัมภีรญาณสุนทร บวรสังฆารามคามวาสี อรัญญา วาสี เสด็จสถิตย์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวร มหาวิหาร อารามหลวง”

  ผู้เขียน [ รสสุคนธ์ อุดมศรี ]
  เอกสารไฟล์แนบ