" Online Information and Education Conference 2017 "
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
“เทคนิคการนำเสนองานวิชาการด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ”
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 22/08/60
เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2560