โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”
วันที่ 30 มีนาคม 2561
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/03/61
ฝึกอบรมการการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี 2561
23/3/61
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/03/61