ลำดับ ชื่อเรื่อง / หัวข้อ วันที่อัพข้อมูล
1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3 พ.ย. 2557
2 Emerald management เพื่อการสืบค้นวารสารออนไลน์ 3 พ.ย. 2557
3 วิธีการสืบค้นบทความวิจัยเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการทำาวิจัย 20 ต.ค. 2557
4 เทคนิคการใช้งาน Ebook จาก EBSCO 20 ต.ค. 2557
5 คู่มือการใช้งาน VPN เพื่อเข้าฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอก 20 ต.ค. 2557