ประวัติความเป็นมาของสำนักวิทยบริการ
  พ.ศ. 2497 ก่อตั้งกรมการฝึกหัดครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2501 เริ่มมีห้องสมุดขนาด 1-3 ห้องเรียน อาศัยอยู่ในอาคารอื่นๆ มีการโยกย้ายหลายครั้ง จนกระทั่งมีบรรณารักษ์คนแรก คือ อาจารย์ ม.ร.ว.สุรชา เทวกุล และบรรณารักษ์คนต่อมา คือ ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี
  พ.ศ. 2501 โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในปีนี้วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูรุ่นแรก และมีการจัดระบบห้องสมุดตามหลักสากลเป็นแห่งแรก โดยมีบรรณารักษ์วิชาชีพ คือ อาจารย์ศรชัย เอี่ยมละออ หลังจากนั้นห้องสมุดจึงย้ายจากอาคารวิเศษศุภวัตรมาอยู่ที่อาคารชั้น 2 (หอพักบุตรข้าราชการกระทรวงมหาดไทย)
  พ.ศ. 2518 ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตต่อมาได้เปิดสอนภาคพิเศษทำให้วิทยาลัยมีนักศึกษาภาคพิเศษบางส่วนไปฝากเรียนชิโนรสวิทยาลัยและโรงเรียนทวีธาภิเษก ในการนี้จึงจัดบริการห้องสมุดขึ้นตามหนังสือเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนที่ไปฝากเรียนและที่ภาควิชา คณะต่างๆ ทำให้มีห้องสมุดของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ย้ายมาอยู่อาคารหอสมุดแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศมี 4 ชั้น (อาคาร ม.ร.ว.ทวีโภค เกษมศรี) และได้รวบรวมหนังสือจากห้องสมุดภาควิชาและคณะวิชาต่างๆ มาไว้ที่ห้องสมุดแห่งใหม่ด้วย โดยมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกว่า 70,000 เล่ม มีบรรณารักษ์ 9 คน มีเจ้าหน้าที่และภารโรง 10 คน
  พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งเป็นสถาบันราชภัฎ ห้องสมุดจึงได้เปลี่ยนเป็น "สำนักวิทยบริการ" มีหนังสือให้บริการจำนวนมากและผู้บริหารงานห้องสมุดมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
  พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารสำนักวิทยบริการเป็นอาคารเอกเทศ 8 ชั้นเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2544 และมีพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งสิ้น 5,075 ตารางเมตร
  พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร และโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารว่า "อาคารบรรณราชนครินทร์"
  พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการใหม่ ออกประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัย "สำนักวิทยบริการ" เปลี่ยนเป็น "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ในปัจจุบันมีอาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 คน คนมาช่วยงานกอง/ฝ่ายต่างๆ มีจำนวนบุคลากร ได้แก่ พนักงานจำนวน 15 คน
รายนามผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  ผู้บริหารงานคนที่ 1 ม.ร.ว.สุรชา เทวกุล
  ผู้บริหารงานคนที่ 2 ม.ร.ว. ทวิโภค เกษมศรี
  ผู้บริหารงานคนที่ 3 อาจารย์ศรชัย เอี่ยมละออ
  ผู้บริหารงานคนที่ 4 รศ. ประสานสุข ละม่อม
  ผู้บริหารงานคนที่ 5 รศ. ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์
  ผู้บริหารงานคนที่ 6 อาจารย์นิโลบล วรรณปก
  ผู้บริหารงานคนที่ 7 รศ. นันทา วิทวุฒิศักดิ์
  ผู้บริหารงานคนที่ 8 อาจารย์ศิริกาญจน์ ศรีเคลือบ
  ผู้บริหารงานคนที่ 9 นางสาวประภาศรี คงกล่อม
  ผู้บริหารงานคนที่ 10 อาจารย์ศิริกาญจน์ (ศรีเคลือบ) โพธิ์เขียว
  ผู้บริหารงานคนปัจจุบัน ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ