สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
"การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในยุค Thailand4.0"
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาตน การพัฒนางาน เพื่อบริการที่เป็นเลิศ”
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author