ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: พจนานุกรมสำนวน & วลีเพื่อการแต่งประโยคระดับมืออาชีพ
 
 
เลขหมู่ : อ423.13พ174 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 4
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวม สำนวน วลี เพื่อการแต่งประโยคระดับมืออาชีพ พร้อมความหมายและตัวอย่างการใช้ที่หลากหลาย เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ง่ายสำหรับค้นหานำไปใช้ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมขึ้นไปที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อปริญญาโทและเอก