ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-อังกฤษ-ไทย
 
 
เลขหมู่ : อ 320.03 ช685พ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 3
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์ 3 ภาษา เยอรมัน อังกฤษ และไทย เล่มแรกในเมืองไทย มีคำศัพท์กว่า 5,700 คำ พร้อมศัพท์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ และสังคมวิทยา เน้นหนักศัพท์การเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศัพท์สำนวนและประโยคภาษาเยอรมัน เขียนตามหลักเกณฑ์การเขียนภาษาเยอรมันแบบใหม่ มีรายชื่อประเทศต่างๆ ในโลกพร้อมชื่อเรียกเป็นทางการและมีรายชื่อองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญๆ ในอดีตและปัจจุบัน 
ดรรชนี คำไทยท้ายเล่ม สำหรับการค้นหาศัพท์เยอรมันและอังกฤษ