ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: ความแข็งแรงของวัสดุ
 
 
เลขหมู่ : 620.112 ธ329ค 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. (2560). ความแข็งแรงของวัสดุ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. เลขหมู่  620.112 ธ329ค 2560  ชั้น 5  
รายละเอียดหนังสือ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้