ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: 89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลก ใช้สร้างองค์กรและบริหารคน
 
 
เลขหมู่ : 658.3 ม859ป 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :
แมคกราท, เจมส์. (2560). 89 กลยุทธ์ ที่องค์กรระดับโลก ใช้สร้างองค์กรและบริหารคน .กรุงเทพฯ : ดำรงค์ พิณคุณ. เลขหมู่ 658.3 ม859ป 2560 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระที่เรียงร้อย ทฤษฎีทางการบริหารและการนำ ไปปรับประยุกต์ 
ใช้ในองค์กรต่างๆ โดยหนังสือได้แบ่งออกเป็น 10 ส่วน ทั้งนี้9 ส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเฉพาะด้าน ส่วนสุดท้ายประกอบด้วย เรื่องจิปาถะของการนำ ทฤษฎีไปใช้ซึ่งแต่ละส่วน
มีการนำ เสนอทฤษฎีทางการบริหารคน บริหารองค์กรที่หลากหลายสถานการณ์แต่ละส่วนของ
หนังสือเล่มนี้จะเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำ เนื้อหาของการแต่ละส่วน เมื่อไร ที่ไหน ที่สามารถนำทฤษฎีไปใช้ได้