ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์
 
 
เลขหมู่ : 741.6 จ171ห 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 5
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

จรุงยศ อรัณยะนาค. (2560). หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เลขหมู่ 741.6 จ171ห 2560 ชั้น 5
รายละเอียดหนังสือ
จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความรู้เบื้องต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดและหลักการออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานขั้นสูงต่อไป