ชื่อทรัพยากรสารสนเทศ: จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. 2310-2381) และ พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ. 2310-2363)
 
 
เลขหมู่ : อ 959.3 ก169จ 2560
ชั้นที่ให้บริการ : 3
เอกสารตัวอย่าง : [ Download ]
รายละเอียด :

กรมศิลปากร. (2560). จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ. 2310-2381) และ พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เฉพาะตอน พ.ศ. 2310-2363) .กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. เลขหมู่ อ 959.3 ก169จ 2560 ชั้น 3 

รายละเอียดหนังสือ
บันทึกของกรมหลวงนรินทรเทวี เกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตั้งแต่เสียกรุงเมื่อพ.ศ. 2310 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปลายรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาอธิบายโดยใช้หลักการศึกษาค้นคว้าวิจัยเปรียบเทียบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการศึกษาโบราณ (ประวัติศาสตร์)