สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 61
“การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 26-27 เมษายน 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 24-25 เมษายน 2561
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author