สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนตัวบ่งชี้คุณภาพ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
วันที่ 14-15มิถุนายน 2561
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/61
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
​วันที่ 12 มิ.ย. 61
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ThaiLISlogo
Search ThaiLIS Discovery Service:
Keyword Title Author