สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25/02/62
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/02/62
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ
(Asst Prof Dr. Phadet Kakham)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author