สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมการสร้างสถานีออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio ณ บริษัทเป็นเรื่องเป็นราว
วันที่ 23/03/64
อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
วันที่ 19/03/64
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ และนางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ เป็นตัวแทนรับหนังสือจากบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19/03/64
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนได้สูงสุด การอบรมการเขียนอ้างอิงฯ
วันที่ 18/03/64
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author

1хбет зеркало escort bayan