สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 15/03/64
อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 11/03/64
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 25/02/64
ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากร (Job Description)
วันที่ื 22/02/64
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว
(Dr. Sirigarn Phokheaw)
ผู้อำนวยการ (Director)

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการ:
Keyword Title Author

1хбет зеркало escort bayan