วิสัยทัศน์
    ศูนย์กลางทางปัญญา ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ที่ไร้ขอบเขตโดยผ่านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับสากล
เอกลักษณ์
    ห้องสมุดทุกที่ ทุกเวลา
อัตลักษณ์
    บริการด้วยไมตรีจิต
ค่านิยมองค์กร
    SMART Library
พันธกิจ
• เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนุบสนุนการเรียนการสอน
• เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างการเข้าถึงความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการอย่างเสมอภาค ทุกที่ ทุกเวลา
• เป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ บริการวิชาการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
• บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
• เพื่อพัฒนาคลังความรู้ให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย
• เพื่อบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเสมอภาคให้กับ นักศึกษา อาจารยื บุคลากรและชุมชนของมหาวิทยาลัย
• เพื่อสร้างเคือข่ายการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและทั่วถึง
• เพื่อเป็นศุนย์กลางทางปัญญา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต