ปรัชญา
    คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ
เอกลักษณ์
    ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบริการ "We care for you needs"
อัตลักษณ์
    บริการด้วยไมตรีจิต
ค่านิยมองค์กร
    บริการด้วยจิต คิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในองค์กร
วิสัยทัศน์
    มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้น บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ
พันธกิจ
• แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
• สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
• สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาทรัพยากรให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา
• เพื่อขยายขอบเขตการใช้บริการ ทั้งการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักวิทยบริการและการบริการเชื่อม โยงไปสู่แหล่งสารสนเทศ
   ภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเพียงพอ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการใช้
   เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ระดับสากล เพื่อการบริการทุกเวลา ทุกสถานที่
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
• เพื่อส่งเสริมการร่วมมือประสานงานกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้าง อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
• เพื่อสร้างระบบการบริการให้เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในงานด้านบริการและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ