ปรัชญา
    คลังแห่งความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี เปี่ยมไมตรีจิตบริการ
วิสัยทัศน์
    มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำและให้บริการเชิงรุก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ
• แสวงหาและจัดให้มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
• สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
• สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการบริการสารสนเทศเชิงรุกในหลากหลายรูปแบบ
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในการเข้าถึงทรัพยากร สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้สากลโดยผ่านเครือข่าย สารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย ท้องถิ่นและสากล
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาทรัพยากรให้มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา
• เพื่อขยายขอบเขตการใช้บริการ ทั้งการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในสำนักวิทยบริการและการบริการเชื่อม โยงไปสู่แหล่งสารสนเทศ
   ภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเพียงพอ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยการใช้
   เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ระดับสากล เพื่อการบริการทุกเวลา ทุกสถานที่
• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
• เพื่อส่งเสริมการร่วมมือประสานงานกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อสร้าง อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
• เพื่อสร้างระบบการบริการให้เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในงานด้านบริการและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ