ค้นหากิจกรรม ปี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”
วันที่ 30 มีนาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/03/61
 
ฝึกอบรมการการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี 2561
23/3/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/03/61
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 14 มีนาคม 2561
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561
 
การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
การประชุมแนวปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อการทำงานร่วมกันในระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
 
TK Forum 2018
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วันที่ 13 ก.พ. 61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 02/02/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 02/02/61
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 - 31 มกราคม
 
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
วันที่ 19/01/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/01/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/01/61
 
บ้านสมเด็จ BOOK FAIR ครั้งที่10
วันที่ 10-12 มกราคม 2560
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 08/01/61
 
บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยในยุคไร้พรมแดน
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560
 
เข้าร่วมโครงการอบรม
"การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560
 
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
วันที่ 11/10/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/10/60
 
โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน"
ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 15/09/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 06/09/60
 
ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 05 กันยานน 2560
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 29/08/60
 
" Online Information and Education Conference 2017 "
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560