ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
18/09/63
 
อบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
18/09/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
17/09/63
 
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล JGATE / ODILO / WDL โดยบริษัท แอสเซนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
14/09/63
 
สรุปผล การอัพเกรดเวอร์ชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
09/09/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
08/09/63
 
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ คณะครุศาสตร์
02/09/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
1/09/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
30/08/63
 
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย
26/08/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26/08/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
21/08/63
 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562
21/08/63
 
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11/08/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
10/08/63
 
สำนักวิทยบริการฯ และ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญ
10/08/63
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 03-04/08/63
 
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10และการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 23/07/63
 
การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 21/07/63
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ 17/07/63
 
การประชุมการใช้งานของสกอ.และการใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง VPN
วันที่ 14/07/63
 
โครงการหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่ 11-12/07/63
 
การประชุมเพื่อสรุปผลการอัปเกรดเวอร์ชั่นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
วันที่ 10/07/63
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 08-09/07/63
 
ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 01/06/63
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
วันที่ 22/06/63
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 15/06/63
 
โครงการอบรมออนไลน์
วันที่ 07/05/63
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ 20/05/63