ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม
วันที่ 20/10/63
 
โครงการอบรม "การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ การตรวจสอบพัสดุประจำปี
วันที่ 19/10/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้มูลออนไลน์
วันที่ 18/10/63
 
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 14/10/63
 
น้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พระบาทสมเด้จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 12/10/63
 
นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
วันที่ 12/10/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 06/10/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 04/10/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 23/09/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้มูลออนไลน์
วันที่ 23/09/63
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก cosco
วันที่ 14/09/63
 
"การบริหารข้อมูลอัจฉริยะบนคลาวด์ด้วย Google Data Studio สำหรับภาคการศึกษา”
วันที่ 18/09/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/09/63
 
อบการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/09/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 17/09/63
 
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล JGATE / ODILO / WDL โดยบริษัท แอสเซนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 14/09/63
 
สรุปผล การอัพเกรดเวอร์ชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
วันที่ 09/09/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 08/09/63
 
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ คณะครุศาสตร์
วันที่ 02/09/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 1/09/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 30/08/63
 
แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ สำนักบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 26/08/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 26/08/63
 
กิจกรรม พาน้องท่องห้องสมุด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 21/08/63
 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 21/08/63
 
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11/08/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 10/08/63
 
สำนักวิทยบริการฯ และ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญ
วันที่ 10/08/63
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 03-04/08/63
 
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่10และการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
วันที่ 23/07/63