ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 15/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 13/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 11/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 09/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 08/10/58
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ประจำวันที่ 02/10/58
 
ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2557
 
เข้าร่วมโครงการ
Pirate Campus Tour เรื่อง "สร้างแรงบันดาลใจ มุ่งไกลสู่ทางฝัน"
 
อาเซียนหรรษา " ASAEN FUNGAME "
ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการแพทย์แผนไทย
 
Library Tour
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
วันที่ 9 กันยายน 2558
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Library Tour
ให้กับ นิสิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์
 
Library Tour
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
 
การสัมมนาวิชาการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
 
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่ 2
 
สัมมนาทางวิชาการ
TK Forum 2015 “Library Futures: Challenges and Trends”
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ 2558
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 
โครงการ
"การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ"
 
อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินค่างาน
เรื่อง "การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" (สายสนับสนุน)
 
สัมมนาวิชาการเรื่อง
ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
อบรมการใช้โปรแกรม
ฝึกภาษา Access English และฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
 
สัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phases 3"