ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ"
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น"
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี) คณะครุศาสตร์ ปี 4
 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ห้องสมุดอาเซียน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างานห้องสมุด" วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
 
ร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
" Online Information and Education Conference 2015 " ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
" ก้าวทันเทคโนโลยี " ในวันที่ 23 เมษายน 2558
 
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ แผนปฎิบัติราชการ และแผนต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
จัดโครงการ " แข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
และตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (AEC) "
 
อบรมการสืบค้นข่าวออนไลน์ (IqNewsClip)
ให้กับบุคลากรภายในมหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
อบรมการสืบค้นข่าวออนไลน์ (IqNewsClip)
ให้กับ นิสิต สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (thailis) ประจำปี 2558
 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562
 
เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาส 30 ปี
เรื่อง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 
โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ด้านงานประกันคุณภาพ
 
เข้าร่วมประชุม
เรื่อง "มุมมอง" KM เติมเต็มความรู้เพื่อผลักดันสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
R2R ไม่อยากอย่างที่คิด วันที่ 13-14 มีนาคม 2558
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
 
ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2558
 
ประชุม
การสร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพในปี 2557
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30
 
ประชุมและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โครงการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (UCTAL)”
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 สาขาสังคมศาสตร์
 
BSRU Library Welcome all ASEAN Youths
ต้อนรับ คณะนักเรียนในกลุ่มอาเซียน
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต รายวิชาภาษไทยเพื่อการสืบค้น
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ปี3 สาขาการวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน