ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ปี3
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 14/09/57 ห้อง IT1 รอบบ่าย
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 14/09/57 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 11/09/57 ห้อง IT1 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 08/09/57 ห้อง IT1 รอบเย็น
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 04/09/57 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 03/09/57 ห้อง IT 1 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556
 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับคณาจารย์บรรจุใหม่ทั้ง 4 คณะ
 
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
 
Friends of the library ครั้งที่ 3
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ ได้เข้าร่วมประชุม
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
เข้าร่วม " การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
 
เยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
 
เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ
ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุณธรรม
 
"งานฝีมือด้วยเทคนิค DIY สมุดทำมือ"
บริการวิชาการสู่สังคมให้กับชุมชนใกล้เคียง
 
ศึกษาดูงาน
ที่ ห้องสมุดประชาชนฮ่องกง และ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมาเก๊า
 
ศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ภาษา มรภ.ธนบุรี
 
งานประเพณีสงกรานต์ 57
สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
สำนักวิทยบริการฯร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
 
โครงการนิสิตกับการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อการค้นคว้าและงานวิจัย และการจัดทำบรรณานุกรม