ค้นหากิจกรรม ปี
L2C คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อพบปะคณาจารย์ และแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ
 
การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นศ. สาขาการจัดการสารสนเทศ
 
เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ
ต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 
เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากประเทศเพื่อนบ้าน
 
การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นศ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 
การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นศ. สาขาการตลาดและประชาสัมพันธ์
 
งานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่
บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานกีฬาและงานเลี้ยงปีใหม่
 
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
โดยมี ผอ. รองผอ. และกรรมการประจำสำนัก ​เข้าร่วมประชุม
 
อวยพรปีใหม่
ผอ. รองผอ. และหัวหน้างาน อวยพรปีใหม่ให้กับท่าน อธิการบดี
 
ทำบุญปีใหม่ประจำปี
ผอ. รองผอ. และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ รวมกันทำบุญปีใหม่