ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขา วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปี4
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ให้กับ นิสิต ปี1 คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ปี3
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ปี4
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะครุศาสตร์ ปี3
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ ปี3
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 14/09/57 ห้อง IT1 รอบบ่าย
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 14/09/57 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 11/09/57 ห้อง IT1 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต คณะวิทยาการจัดการ
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 08/09/57 ห้อง IT1 รอบเย็น
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 04/09/57 ห้อง IT1,IT2 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
"เพิ่มศักยภาพการสืบค้นข้อมูลออนไลน์"
ประจำวันที่ 03/09/57 ห้อง IT 1 รอบบ่าย
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2556
 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับคณาจารย์บรรจุใหม่ทั้ง 4 คณะ
 
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21 และการติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC Analyzer
 
Friends of the library ครั้งที่ 3
นางสาวชุมภู เมืองคลี่ ได้เข้าร่วมประชุม
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ
เข้าร่วม " การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
 
เยี่ยมสำนักวิทยบริการฯ
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย