ค้นหากิจกรรม ปี
การประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 21/07/63
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 20/07/63
 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 17/07/63
 
การประชุมการใช้งานของสกอ.และการใช้ฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง VPN
วันที่ 14/07/63
 
โครงการหลักสูตร การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่ 11-12/07/63
 
การประชุมเพื่อสรุปผลการอัปเกรดเวอร์ชั่นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
วันที่ 10/07/63
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 08-09/07/63
 
ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 01/06/63
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
วันที่ 22/06/63
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
วันที่ 15/06/63
 
โครงการอบรมออนไลน์
วันที่ 07/05/63
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ 20/05/63
 
โครงการอบรมออนไลน์
วันที่ 14/05/63
 
โครงการอบรมออนไลน์
วันที่ 05/0563
 
การอบรมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด
วันที่ 12/03/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/02/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/02/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/02/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 17/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 16/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 13/01/63
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/01/63
 
ประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13
วันที่ 10 มกราคม 2563
 
กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๘
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563
 
Online Information & Education Conference 2019
วันที่ 31 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62