ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Newscenter4
วันที่ 17/10/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 02/10/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 01/10/62
 
Librarian Space ตอน Service Design
วันที่ 27/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 24/09/62
 
ระเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 23/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 20/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 20/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 19/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 19/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/09/62
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/62
วันที่ 11/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 11/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 09/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 06/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 05/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 04/09/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28/08/62
 
กิจกรรมห้องสมุดสัญจร
วันที่ 27 ส.ค. 62
 
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูล UC-TAL
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
การสัมมนา "Wiley Research Seminar"
23 สิงหาคม 2562
 
การทบทวนตัวบ่งชี้ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานด้านการประกัน
วันที่ 22 เดือนสิงหาคม 2562
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 21/08/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 20/08/62
 
การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้บนโลกออนไลน์
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 01/08/62
 
เสริมพลังการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่บริการความรู้แบบเสรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
 
การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562