ค้นหากิจกรรม ปี
ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
วันที่ 14-15มิถุนายน 2561
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/61
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
 
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
​วันที่ 12 มิ.ย. 61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 11/06/61
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 05 มิถุนายน 2561
 
ประชุมวางแผนโครงการบริการวิชาการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 61
 
“การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 26-27 เมษายน 2561
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 24-25 เมษายน 2561
 
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ
วันที่ 23 เมษายน 61
 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑
10 เมษายน 61
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”
วันที่ 30 มีนาคม 2561
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26/03/61
 
ฝึกอบรมการการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) ประจำปี 2561
23/3/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/03/61
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 14 มีนาคม 2561
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2561
 
การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย
ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
การประชุมแนวปฏิบัติในการลงรายการ เพื่อการทำงานร่วมกันในระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
 
TK Forum 2018
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
 
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วันที่ 13 ก.พ. 61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 02/02/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 02/02/61
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 - 31 มกราคม
 
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย
วันที่ 19/01/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/01/61
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/01/61