ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 28/06/62
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/62
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Newscenter 4
วันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
การบริหารจัดการองค์กรและการจัดการห้องสมุดสีเขียว
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562
 
ศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
การเตรียมความพร้อมและพิจารณาแนวการปฏิบัติสำหรับการให้บริการยืม ระหว่างห้องสมุด
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/62
วันที่ 9 เมษายน 2562
 
"สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย "
วันที่ 9 เมษายน 2562
 
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดแห่งประเทศไทย(ThaiLIS)
วันที่ 4-5มีนาคม 2562
 
โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/02/62
 
บรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 13/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 12/02/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27/01/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 24/01/62
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 22/01/62
 
ภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดและร่วมจัดกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด
วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
วันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
"การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ ระบบThaiJo"
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
"Amarin Road Show"
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561