ค้นหากิจกรรม ปี
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 08/08/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 07/08/60
 
“การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
โครงการ "ห้องสมุดสัญจร"
26 - 27 กรกฎาคม 2560
 
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
วันที่ 21 กรกฏาคม 2560
 
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
 
การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560
วันที่ 17 กรกฎาคม 256
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานบริการวิชาการสู่สังคม
13 กรกฎาคม 2560
 
ห้องสมุดมิติใหม่กับการพัฒนาศักยภาพการบริการในยุคดิจิทัล
6 - 7 กรกฎาคม 2560
 
"การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อความโปร่งใสในยุค Thailand4.0"
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2560
 
โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
 
โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง “การพัฒนาตน การพัฒนางาน เพื่อบริการที่เป็นเลิศ”
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 
โครงการ เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในยุค Thailand 4.0
 
โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2)
 
งานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560​
 
เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับคณาจารย์
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560
 
การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560
 
บริการวิชาการสู่สังคม
วันที่ 25/01/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/01/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 16/01/60
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 10/01/60
 
จัดพิธีทำบุญปีใหม่ 2560
วัน พฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
 
การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
​วันที่ 27/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 21/12/59 ห้อง IT1 รอบเช้า
 
การประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารวิชาการไทย
ครั้งที่ 11
 
“การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มสู่ดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน”
วันที่ 15-16 ก.ย. 59
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558
20 กันยายน 59
 
อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 9/09/59