ค้นหากิจกรรม ปี
เข้าร่วมโครงการ
Pirate Campus Tour เรื่อง "สร้างแรงบันดาลใจ มุ่งไกลสู่ทางฝัน"
 
อาเซียนหรรษา " ASAEN FUNGAME "
ทุกวันพุธ เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการแพทย์แผนไทย
 
Library Tour
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
วันที่ 9 กันยายน 2558
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
Library Tour
ให้กับ นิสิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์
 
Library Tour
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
 
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
 
การสัมมนาวิชาการ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
 
อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ครั้งที่ 2
 
สัมมนาทางวิชาการ
TK Forum 2015 “Library Futures: Challenges and Trends”
 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ 2558
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 
โครงการ
"การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ"
 
อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินค่างาน
เรื่อง "การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" (สายสนับสนุน)
 
สัมมนาวิชาการเรื่อง
ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 
อบรมการใช้โปรแกรม
ฝึกภาษา Access English และฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
 
สัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phases 3"
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ"
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น"
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี) คณะครุศาสตร์ ปี 4
 
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ห้องสมุดอาเซียน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาทีมงานสำหรับหัวหน้างานห้องสมุด" วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
 
ร่วมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
" Online Information and Education Conference 2015 " ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558