ค้นหากิจกรรม ปี
งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
"Online Information and Education Conference 2016
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 5/09/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 2/09/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 30/08/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 16/08/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 16/08/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 11/07/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
10 กรกฎาคม 2559
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยแก่บุคลากร
 
เสวนาวิชาการเรื่อง
"ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ"
 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
 
“ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) บนอุปกรณ์มือถือ ”
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการทบทวนตัวบ่งชี้
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558
 
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 
โครงการอบรม
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2559
 
จัดโครงการ "การบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีส่วนร่วม"
วันที่ 22 มิถุนายน 2559
 
โครงการอบรมหลักสูตรการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้าทายในยุคดิจิทัล"
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/04/59
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 24/04/59
 
อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 22/04/59
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์
 
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18/03/59
 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
เข้าร่วมการเสวนา
วันที่ 29 มีนาคม 2559
 
เข้าร่วมการฝึกอบรม
การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
 
เข้าร่วมประชุม UCTAL
วันที่ 29 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2559
 
เข้าร่วมการประชุม
“ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน”
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ (ThaiJo)
วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559
 
อบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 07/03/59