กิจกรรม: สัมมนาทางวิชาการ
 

สำนักวิทยบริการฯ โดย รองผอ. อ.วรรณรุจ มณีอินทร์และ น.ส. วราภรณ์ พุ่มรอด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ และ e-GP phases 3"วันที่ 29-30พฤษภาคม 2558โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 
 

 

วิทยากร : นางสุธิษา  จารุเมธาวิทย์         ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง

วิทยากร : นายสมศักดิ์  ภู่สกุล               ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง

วิทยากร : นายอธิวัฒน์ โยอาศรี