กิจกรรม: อบรมการใช้โปรแกรม
 

สำนักวิทยบริการฯ 
โดย น.ส.รสสุคนธ์ ไตรรงค์ และ นางสาวโบว์ แซ่เจียม
ได้เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English 
ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission 
และฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi 
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ที่ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

วิทยากร : -