กิจกรรม: สัมมนาวิชาการเรื่อง

สำนักวิทยบริการฯ โดย น.ส.รสสุคนธ์  ไตรรงค์ และ น.ส.พรรณวดี  อมตะวัฒน์ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง ไขปริศนาความสำเร็จห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสัมมนาสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยากร โดย คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธ์ 

วิทยากร โดย ​อาจารย์มกุฏ อรฤดี
 

 

วิทยากร : น.ส.มัญชรี ศรีวิชัย