กิจกรรม: อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินค่างาน
 

อบรมเทคนิคการวิเคราะห์ประเมินค่างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์และการประเมินค่างาน 
เพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น" (สายสนับสนุน) 
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 15

ทั้งนี้มีบุคลากรของสำนักเข้าร่วมทั้งหมด 10 คน

 

วิทยากร : เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์