กิจกรรม: โครงการ
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วม
โครงการ "การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ"
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี

วิทยากร : -