กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการฯ โดย นางสาวิรัตน์กานต์ ชื่นบานเย็น และ นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
เรื่อง มา Read and Learn เพื่อสร้าง Happy Workplace  
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วิทยากร : รศ. ดร.วิชัย อุตสาหจิต