กิจกรรม: โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยกองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ 2558 

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9
โดย ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
กล่าวแนะนำสำนักให้กับบุคลากรใหม่

วิทยากร : -