กิจกรรม: สัมมนาทางวิชาการ
 

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย 
นางสาว ชุมภู เมืองคลี่ และนาย สืบยศ สินบัว 
เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ TK Forum 2015
“Library Futures: Challenges and Trends”
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

วิทยากร : -