กิจกรรม: อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการ 
อ. วรรณรุจ มณีอินทร์ และ นายสืบยศ สินบัว 
ได้เข้าร่วมการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
ครั้งที่ 2 / 2558 ประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Self-Study 
ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยากร : -