กิจกรรม: การสัมมนาวิชาการ

สำนักวิทยบริการ นำโดย นำโดย ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผู้อำนวยการ 
นางสาว ชุมภู เมืองคลี่ และ นายสืบยศ สินบัว เข้าร่วม

การสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจำปี 2558

เรื่อง “GO Forward Together: Get to Know More for Quality Services”

วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษา ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วิทยากร : -