กิจกรรม: Library Tour

สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ
นิสิต สาขาภาษอังกฤษ ชั้นปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำชมการให้บริการภายในสำนักแต่ละชั้น

วิทยากร : -