กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ปี 4
ประจำวันที่ 31/08/58 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : โบว์ แซ่เจียม