กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะการจัดการ ปี 3
ประจำวันที่ 04/09/58 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : ชไมพร ตะเภาทอง