กิจกรรม: Library Tour

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พานำชมการให้บริการในแต่ละชั้น
ให้กับ นิสิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะการจัดการ ปี 3
ประจำวันที่ 04/09/58 ห้อง IT1 รอบบ่าย

วิทยากร : -