กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 3
ประจำวันที่ 09/09/58 ห้อง IT1,2 รอบบ่าย

วิทยากร : โบว์ แซ่เจียม