กิจกรรม: คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 9 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7

วิทยากร : -