กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

อบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา
คณะครุศาสตร์ปี 1
ประจำวันที่ 11/09/58 ห้อง IT1,2 รอบเช้า        

วิทยากร : กัญญา จันสะบาน