กิจกรรม: Library Tour

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พานำชมการให้บริการในแต่ละชั้น
ให้กับ นิสิต สาขาการปฐมศึกษา
คณะครุศาสตร์ปี 1
ประจำวันที่ 11/09/58 รอบบ่าย

วิทยากร : -