กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2,3
ประจำวันที่ 11/09/58 ห้อง IT1,2 รอบบ่าย

วิทยากร : รสสุคนธ์ ไตรรงค์