กิจกรรม: เข้าร่วมโครงการ
 

สำนักวิทยบริการฯ นำโดย นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์
เข้าร่วมโครงการ Pirate Campus Tour เรื่อง "สร้างแรงบันดาลใจ 
มุ่งไกลสู่ทางฝัน" ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยากร : -