กิจกรรม: ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 30 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7

วิทยากร : -