กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ปี 2
ประจำวันที่ 02/10/58 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : ชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์