กิจกรรม: อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ให้กับ นิสิต สาขาออกแบบอุตสาหกรรม
คณะวิทนยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 4
ประจำวันที่ 08/10/58 ห้อง IT1 รอบเช้า

วิทยากร : นายสืบยศ สินบัว